Szolgáltatási feltételek

Védjegyek és szerzői jogok

A Szerzők (Sarkadi Zsolt és Szabados Pál) és Üzemeltető (TRIANITY Kft.) előzetes írásbeli engedélye, valamint a forrás közlése ​ nélkül tilos a Honlap (wikiszotar.eu) egészét vagy bármely részét ​ akár mechanikus, akár elektronikus, fényképezéses vagy bármely más ​ eljárással másolni, sokszorosítani, megjelentetni, közzé tenni, ​ bármilyen információtároló vagy -visszakereső rendszerben tárolni, ​ valamint tilos más anyagban, szótárakban, más honlapon vagy programban alkalmazni vagy utánozni.

​A jelen honlapon feltüntetett védjegyek és logók („védjegyek”) a ​ Szerzők tulajdonát képezik. A jelen honlapon elérhető információk ​ nem értelmezhetők akként, hogy a védjegyek tekintetében bármilyen ​ használati jogot vagy engedélyt adnának, mivel ehhez a Szerzők ​ előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A védjegyek (és a Szerzők ​ nevének) jogosulatlan használata szigorúan tilos! A Szerzők ​ fenntartják valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jogaikat, és ​ minden esetben fellépnek azok védelme érdekében a világ valamennyi ​ országában.

Copyright © Sarkadi Zsolt, Szabados Pál © 2008 - 2020. A jelen honlapon ​ elérhető valamennyi szöveg, kép, grafika, animáció, videó, hang és ​ egyéb tartalom Sarkadi Zsolt és Szabados Pál szerzői jog által ​ védett műve. Minden jog fenntartva!

A Honlap tartalma, termékfelelősség

​A wikiszotar.eu Honlapra történő regisztráció tényével a Felhasználó ​ egyben azt is tanúsítja, hogy e jogi nyilatkozat minden pontját és ​ kikötését maradéktalanul elfogadja. 

A Szerzők nem vállalnak garanciát a közölt adatok pontosságára! Bár ​ a Honlap összeállítása során minden ésszerű lépést megtettünk a ​ Honlap tökéletesítésére, ennek ellenére előfordulhatnak benne hibák, ​ elírások.

A Honlap nem folyamatosan ellenőrzött kiadvány. Bármelyik ​ Felhasználó jogosult a hibákról értesíteni a Szerzőket, ám senki nem ​ köteles ezt megtenni, emiatt a Honlapon található semmilyen ​ információval kapcsolatban nem vállalunk garanciát, és nem ​ garantáljuk, hogy az információk bármilyen adott célra ​ felhasználhatók.

A Szerzők vagy Üzemeltető, és ezek bármely képviselője, megbízottja ​ nem vonható felelősségre semmilyen módon semmilyen pontatlan vagy ​ kárt okozó tartalomért, és a Honlappal kapcsolatosan bármilyen módon ​ keletkezett bármely kárért, emellett a Honlap készítésében és ​ üzemeltetésében résztvevők nem vállalnak semmiféle garanciát és ​ kártérítési kötelezettséget e tartalmak és bármilyen használatuk ​ semmiféle következményéért.

A Szerzők fenntartják a jogot a jelen Honlapon elérhető információk ​ és szolgáltatások tetszés szerinti időpontban, előzetes tájékoztatás ​ nélkül történő módosítására vagy frissítésére. A Szerzők Honlapja ​ sem kifejezetten, sem ráutalás formájában nem tartalmaz garanciát ​ vagy információt semmilyen elvárásnak való megfelelés tekintetében, ​ ideértve, nem kizárólagosan a jelen Honlapon elérhető információk ​ érvényességét, pontosságát, teljességét és minőségét, amely alapján ​ a Szerzők felelőssége felmerülhet. 

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, amelyek esetleg sérthetik ​ azon ország törvényeit, ahol a Honlapot használják. A Szerzők és az ​ Üzemeltető nem támogatnak semmilyen törvénysértő tartalmat, de a ​ Szerzők és az Üzemeltető sem lehet tisztában minden ország ide ​ vonatkozó törvényeivel. A törvények nem minden országban ​ biztosítanak lehetőséget a szabad vélemény-nyilvánításra, emiatt a ​ Szerzők és az Üzemeltető nem vállalnak felelősséget a törvények ​ esetleges megsértéséért azzal, hogy a Honlapon található ​ információkat a látogatók bármilyen módon felhasználják, vagy arra ​ hivatkoznak.​

A Honlap használata 

A Honlapon található információkat a Felhasználó saját használatára, ​ jóhiszeműen adjuk közre, így a Felhasználót terhel minden felelősség ​ ennek használatával kapcsolatosan.

A Honlap Felhasználói csak korlátozott jogosultságot kapnak a ​ Honlapon szereplő anyagok használatára a Licenciák részben ​ foglaltak szerint. A Honlap számukra csakis saját tanulási, ​ megértési céljaikra, illetve mások tanulásának, megértésének ​ segítésére használható. Az itt szereplő anyagokból rövid idézetek ​ kimásolása sem engedélyezett a Szerzők előzetes írásbeli engedélye ​ nélkül.

A Felhasználó köteles a felhasználás módjának megfelelő ​ regisztrációra (tanulóként vagy szolgáltatóként). Amennyiben a ​ Felhasználó ezzel visszaél (például tanulóként regisztrál, de ​ magántanárként vagy szervezett oktatás keretében használja ​ szolgáltatásaihoz a Honlapot), akkor az ilyen felhasználás ingyenes ​ vagy fizetős jellegétől függetlenül az Üzemeltető bármiféle előzetes ​ figyelmeztetés, díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül azonnal ​ kizárhatja őt a felhasználók közül, emellett jogosult a megfelelő ​ kártérítés behajtására is.

A Szerző vagy az Üzemeltető, valamint ezek bármely képviselője, ​ megbízottja nem vonható felelősségre semmilyen bekövetkezett kárért. ​ A Honlapon szereplő információkat a Felhasználó saját teljes ​ felelősségének tudatában használhatja fel, és a Honlap használatának ​ elérhetővé tételén kívül semmiféle kötelezettség nem terheli a ​ Szerzőket vagy Üzemeltetőt, sem ezek bármely képviselőjét, ​megbízottját.

A Honlap üzemelése sok bonyolult műszaki feltételtől függ, amelyek a ​ Szerzők és az Üzemeltető hatáskörén kívül esnek. A Szerzők és az ​ Üzemeltető mindent megtesz a Honlap folyamatos elérhetőségének ​ biztosításáért, azonban az esetleges üzemszünetekért nem vállal ​ garanciát. Bármely ilyen időkiesés esetén sem változik az előfizetés ​ regisztrációjakor megjelölt használat lejárati időpont.

A Szerzők vagy az Üzemeltető, és ezek bármely képviselője, ​ megbízottja nem vállal felelősséget többek között a Felhasználót a ​ Honlap hozzáférésével vagy használatával összefüggésben ért ​ semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért ​ és/vagy következményi kárért – különösen a számítógépes környezetét ​ ért esetleges vírusfertőzéssel kapcsolatban –, függetlenül attól, ​hogy annak mi a jogalapja.

A Felhasználó maga köteles gondoskodni a Honlap használatához ​ szükséges minden hardver és szoftver eszközről olyan formában, ​ amilyet a Honlap használata megkövetel. A Szerzők és a Honlap nem ​ köteles igazodni az egyedi igényekhez, az internetes böngészők ​ különféle megoldásaihoz, változásaihoz, mindazonáltal a javasolt ​ böngésző a Google Chrome vagy a Firefox legfrissebb változata.

A jóhiszemű használat feltételeit megsértő, a Honlap használatával ​ vagy hozzáférésével kapcsolatosan bármely visszaélést elkövető ​ Felhasználókat a Szerzők vagy az Üzemeltető jogosult azonnal és ​ minden további jogi következmény nélkül kizárni a felhasználás ​ minden jogából, lehetőségéből, és ilyen esetben a Szerzők vagy az ​ Üzemeltető, és ezek bármely képviselője, megbízottja nem vonható ​ felelősségre semmilyen módon, beleértve a bármely visszatérítési ​ vagy kártérítési igényt is.

Az Üzemeltető bármikor előzetes bejelentés nélkül jogosult a ​ Honlappal kapcsolatos felhasználási, jogi és szerződéses feltételek ​ egyoldalú módosítására.

Licenciák

A https://elofizetes.wikiszotar.eu/ ​oldalon elérhetők a jelenlegi előfizetői csomagok.

Az Alap és a Haladó csomag: Kizárólag csak személyes használatra jogosít.

Vállalati csomag: A felhasználót feljogosítja a Honlapon található tartalom üzleti felhasználására, és bevételszerző tevékenység végzésére a tartalom használatával. ​

A Szolgáltatóra vonatkozó tájékoztatás

​A wikiszotar.eu név alatt elérhető honlapokat a TRIANITY Kft. üzemelteti. Az elektronikus kereskedelmi ​ szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§-a alapján ​ kötelezően megadandó adatokat a menüben elérhető impresszum ​ tartalmazza.​

Adatkezelés

​A Honlap üzemeltetésével összefüggésben kezelt adatok tekintetében ​az adatkezelő a TRIANITY Kft. Az adatkezelés jogalapja az ​ érintettek önkéntes hozzájárulása – amelyet a Felhasználók vagy a ​ Honlap használatának megkezdésével, vagy egyéb információ ​ megadásakor más formában adnak meg, ideértve, nem kizárólagosan, az ​ elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. ​ törvény 13/A.§-át.

TRIANITY Kft. kizárólag olyan felhasználók személyes ​ adatait kezeli, akik az adatkezeléshez hozzájárultak. A kezelt ​ adatok köre: A Felhasználó neve, email címe, számlázási címe, ​ telefonszáma, a honlap-látogatás dátuma és ideje, a meglátogatott ​ oldalak, az érintett Internet szolgáltató neve és annak a honlapnak ​ a címe, amelyről a felhasználó elérte a Honlapot. A TRIANITY Kft. az adatokat a következő célokra használja: számlázás, ​ használati jogosultság nyilvántartása, a honlapok látogatottságának ​ mérése, statisztikák készítése és a honlapokon elérhető ​ szolgáltatások és információk színvonalának javítása, saját ​ szolgáltatások, termékek ismertetése. Az adatkezeléshez hozzájárult ​ Felhasználók személyes adatait – a vonatkozó adatvédelmi ​ jogszabályokkal összhangban – a TRIANITY Kft. csak az ​ információkérések feldolgozásához vagy egyébként kizárólag olyan ​ célokra használja, amelyek tekintetében az érintettek az ​ adatkezeléshez hozzájárultak. Az adatkezelés időtartama az adott  Felhasználóval fennálló ügyfélkapcsolat idejével egyezik meg. TRIANITY Kft. a Felhasználóiról kezelt adatokat – függetlenül ​ attól, hogy azok személyes adatnak minősülnek-e vagy sem, az alábbi ​ fejezetben rögzített kivétellel – soha nem adja át harmadik ​ személyek részére önálló és saját jogú adatkezelés céljából. A ​TRIANITY Kft. által kezelt adatokat csak a TRIANITY Kft. munkavállalói és megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaló ​alvállalkozói ismerhetik meg.​

Sütik használata és kezelése

A süti (angolul: "cookie") olyan weboldal által létrehozott fájl, ​ amelynek segítségével a weboldal a felhasználó számítógépén ​ közvetlenül tárolhat információt. Így képesek például megjegyezni a ​ weboldalak a személyes beállításokat. Egy ilyen weboldalt ​ látogatásakor, a weboldal megkéri a böngészőt, hogy egy vagy több ​ sütit helyezhessen el a merevlemezen. Később, ugyanarra a weboldalra ​ visszatérve, a böngésző elküldi a hozzá tartozó sütit. Ez lehetővé ​ teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat ​ jelenítsen meg, illetve felhasználói munkameneteket kezeljen. A ​ Szolgáltató azért alkalmaz sütiket, hogy javíthassa a Honlap ​ minőségét, illetve jobb felhasználói élményt nyújthasson az Ön ​ számára a Honlap felkeresésekor. A sütik emellett abban is ​ segítséget nyújtanak a Szolgáltatónak, hogy elemezhesse a Honlap ​ forgalmát. Amennyiben ön nem engedélyezte a böngészőjében a sütik ​ tárolását, a Honlap szolgáltatásainak többségét (pl. belépés a ​ Honlapra) nem lesz képes használni. Ezért javasoljuk a sütik ​ használatának engedélyezését.

Adattovábbítás 

Felhasználói nyilatkozat: Elfogadom, hogy a TRIANITY Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. földszint 1., Magyarország; cégjegyzékszám: Cg.01-09-978184;) által a ​ https://wikiszotar.eu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Bankkártyás fizetések kezelése 

​A Szolgáltató negyedéves, féléves és éves időtartamú, automatikusan ​ meghosszabbodó előfizetéseket biztosít a Honlaphoz a Felhasználók ​ részére. Az automatikusan meghosszabbodó, vagy más néven ismétlődő ​ bankkártyás fizetés (továbbiakban: "Ismétlődő fizetés") egy, az​ OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, ​mely azt jelenti, hogy a Felhasználó (Vásárló) által a ​ regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a ​ jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok ​újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat ​ elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs ​ tranzakciót követően jelen Honlapon (https://wikiszotar.eu) ​ kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli ​ megadása és az Ön tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a ​ Szolgáltató (Kereskedő) által kezdeményezve történjenek. Az ​ előfizetések automatikus meghosszabbítását ön a szolgáltatás igénybevétele során a személyes Fiókom (vagy az Előfizetéseim) ​ menü pont alatt bármikor törölheti.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági ​ szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a ​ Szolgáltató (Kereskedő), sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá.

A Szolgáltató (Kereskedő) által tévesen vagy jogtalanul ​ kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a ​ Szolgáltató (Kereskedő) felel, Szolgáltató (Kereskedő) fizetési ​ szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Felhasználói nyilatkozat: Jelen tájékoztatót átolvastam, ​annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Tájékoztatáshoz való jog

​A Felhasználónak bármikor jogában áll ingyenes tájékoztatást kérnie ​ személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó szintén bármikor kérheti ​ személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását. Ha kérdése ​ merülne fel, forduljon Irodánkhoz az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail ​ címen. Amennyiben a hozzáférés során adatokat kell megadnia magáról, ​ vegye figyelembe, hogy ezen adatok továbbítása egy nyílt hálózaton, ​ az Interneten és ​ biztonságos (SSL) formában történik, ezért az ön adatai számára a ​ jelenleg elérhető megfelelő szintű biztonságot nyújtja a ​ Szolgáltató. 

Termékek/Szolgáltatások rendelkezésre állása

​A jelen oldalak tartalmazhatnak olyan termékre vonatkozó ​ információkat is, amelyek a Felhasználó országában nincsenek ​ kereskedelmi forgalomban. Az ilyen információknak a jelen ​ weboldalakon való feltüntetése nem értelmezhető akként, hogy a ​TRIANITY Kft. az adott terméket a világ valamennyi ​ országában, vagy az adott országban elérhetővé szándékozik tenni. ​ Amennyiben további információra lenne szüksége a jelenleg az Ön ​ számára még nem elérhető termékekre vonatkozó jövőbeni tervekkel ​ kapcsolatban, kérjük, hogy forduljon Honlap Szolgáltatójához vagy ​ képviselőjéhez.